Fa’amanatu Ministry Samoan AG

Lead Pastor: Sapolu & Teuilo Meli
4867 Bougainville Dr
Honolulu, Hawaii 96818
808-688-4808