Equipping Leaders & Churches
for the implementation of the Great Commission
 
 
 
Fa'aaupegaina Ta'ita'i ma Ekalesia ina ia fa'atinoina ai le Poloaiga Sili o Iesu Keriso
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<
>