Mission Statement | Fa’aupuina o le Misiona

 
The Samoan District Council exists to glorify and serve Jesus Christ through the fulfillment of His Great Commission (Matthew 28: 18 – 20). It is committed to produce healthy pastors, leaders and churches; and provide resources and training for the equipping of the same, to carry out the Great Commission.
 
 
Ua faatuina le Itumalo fono a le Faapotopotoga a le Atua Samoa, USA, mo le viiga ma le auaunaga ia Iesu Keriso, e ala lea i le faatinoina o lana Poloaiga Sili (Mataio 28: 18 – 20).  Ua faatuina foi lenei Itumalo Fono mo le saunia o faifeau, ta’ita’i ma ekalesia ia avea oni mea faigaluega e maloloina faaleagaga; faatasi ai ma le saunia o fesoasoani ma a’oa’oga e faaleleia atili ai i latou, mo le faatinoina lava o le Poloaiga Sili a le Alii.